Obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu, Vyhledávání

Vypořádání a zúčtování obchodů na PXE

Vypořádací systém

European Commodity Clearing AG
Do 31. srpna 2013 bylo vypořádání a zúčtování obchodů na PXE zajištěno Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. a třemi samostatnými centrálními protistranami. Od 1. září 2013 je tento systém nahrazen systémem provozovaným významnou evropskou clearingovou institucí, společností European Commodity Clearing AG (ECC). Účelem této změny bylo poskytnutí moderního a flexibilního systému vypořádání spojenou s funkcí centrální protistrany a umožnit tak účastníkům obchodování optimalizovat zajištění komoditních kontraktů – větší objem s podstatně nižšími náklady na zajištění. Všechny kontrakty zobchodované na PXE jsou předmětem cross-marginingu (napříč trhy, napříč produkty, napříč burzami, napříč komoditami). 

Vypořádání obchodů se plně řídí pravidly vypořádání ECC – Clearing Conditions. Nejaktuálnější verzi ECC Clearing Conditions naleznete zde

Clearingové banky a členství v ECC
Předpokladem pro přijetí k obchodování na PXE je mimo jiné členství v ECC. ECC umožňuje tři druhy členství:

 • General Clearing Member (GCM) – toto členství je určeno bankám, které budou poskytovat clearing primárně jako službu dalším obchodníkům, nebo pro vypořádání svých vlastních transakcí (případně transakcí na účet klientů).
 • Direct Clearing Member (DCM) - toto členství je určeno bankám pro účely vypořádávání svých vlastních transakcí (případně transakcí na účet klientů)
 • Non-Clearing Member (NCM) – toto členství je určeno ostatním společnostem, případně bankám, které hodlají pro vypořádání svých transakcí využívat služeb jiného GCM na základě trilaterální smlouvy mezi ním, GCM a ECC. Seznam GCM je k dispozici na stránkách ECC v sekci About ECC / Partners&Products/Clearing Members.

Pro více informací týkajících členství na ECC a účastnictví na PXE nás kontaktujte na info@pxe.cz 

Centrální protistrana dle EMIR

Do veškerých obchodů na PXE vstupuje jako centrální protistrana ECC. Jakmile však fyzické futures vstupují do dodávky v Česku, Slovensku a Maďarsku, je ECC nahrazena svou dceřinou společností se sídlem v Lucembursku – European Commodity Clearing Luxembourg S.á.r.l. (dále ECC Lux). 

Vypořádání denního trhu PXE/OTE

Spotové obchody na společném denním trhu PXE/OTE,  jsou vypořádávány také prostřednictvím ECC, nicméně funkci protistrany při dodání a odběru elektřiny těchto spotových obchodů plní česká entita  Energy Clearing Counterparty, a.s. (EnCC). EnCC není regulovanou centrální protistranou dle EMIR.

Maržování

ECC jako centrální protistrana přebírá kreditní riziko protistrany u všech transakcí uzavřených na PXE a ostatních partnerských burzách (včetně OTC transakcí registrovaných ke clearingu). Řízení rizik je zajištěno stanovením maržových požadavků, které jsou pokryty složením záruk na denní bázi, případně může dojít k žádosti o dodatečnou záruku i během obchodního dne. Záruka může být peněžní, případně bankovní záruka či jiná forma zajištění. Více informaci je k dispozici v ECC Clearing Rules. 

 V ECC existují dva druhy marží:

Marže pro spotové obchody – Spot Margin

 • počítána na základě statistiky denní expozice všech spotových transakcí účastníka, které byly uzavřeny od účetní uzávěrky předchozího zúčtovacího dne na ECC a po poslední časový okamžik, ve který by selhavšímu účastníkovi bylo pozastaveno obchodování 
 • tato metoda umožňuje maržování 100% napříč spotovými trhy vypořádávanými ECC, a tím maximalizuje úspory na zajištění.

Marže pro obchody s deriváty – SPAN® Initial Margin 

 • SPAN ® (Standard Portfolio Analysis of Risk) je způsob výpočtu maržového požadavku na futures a opce. Tato metoda byla vyvinuta a implementována v roce 1998 na Chicago Merchantile Exchange (CME). 
 • SPAN ® vypočítává pravděpodobnou ztrátu v portfoliu derivátových pozic a stanový tuto hodnotu jako maržový požadavek. ECC denně aktualizuje soubor obsahující SPAN ® risk parametry
 • SPAN ® metoda umožňuje překrývání a křížení korelujících pozic a tím je docíleno efektivní a optimální maržování a značné úspory kapitálu
Více informací o způsobu maržování a vzorové výpočty marží jsou k dispozici na webových stránkách ECC v sekci Risk Management/Margining

Fakturace

ECC a ECC Lux vystavuje a rozesílá veškeré daňové doklady na adresu, kterou účastník uvedl v žádosti o přijetí do ECC (NCM 01), případně elektronicky.

PXE a EnCC vystavují veškeré daňové doklady výhradně elektronicky a rozesílají se e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v příloze smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na PXE.

Zúčtovací období je kalendářní měsíc.

Fyzická dodávka vyplývající z futures s fyzickým vypořádáním Česko, Slovensko, Maďarsko
Fyzická dodávka v Česku, Slovensku a Maďarsku je fakturována společností ECC Lux.

Fyzická dodávka vyplývající ze spotových obchodů na společném denním trhu PXE/OTE – Česko
Fyzická dodávka vyplývající ze spotových obchodů na společném denním trhu PXE/OTE (obě služby, jak Day-Ahead trh, tak fyzická dodávka vyplývající z finančních futures) je fakturována nadále českou Energy Clearing Counterparty, a.s. a tyto faktury jsou distribuovány v elektronické podobě emailem na adresu, která je uvedena v příloze číslo 1 smlouvy s PXE. 

Poplatky

Poplatky, které účtuje PXE:
 1. měsíční fixní poplatek za účastnictví
 2. měsíční fixní poplatek za napojení 
 3. variabilní poplatek z obchodování za MWh / poplatek za registraci OTC obchodu 
Aktuální sazebník poplatků PXE je k dispozici zde

Poplatky, které účtuje European Commodity Clearing AG (dále jen ECC AG)
 1. poplatek za vypořádání derivátových obchodů (za MWh)
 2. poplatek za vypořádání spotových obchodů (za MWh)
 3. ostatní poplatky dle ceníku ECC (za MWh)
Poplatky, které účtuje ECC Lux
 1. poplatek za scheduling (clearing fee for deliveries) (za MWh)
Aktuální sazebník poplatků ECC AG, příp. ECC Lux naleznete zde

Veškeré platby (bez ohledu na vystavovatele faktury) probíhají přes clearingový účet, platba je stažena nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Více informací o fakturaci včetně vzorových faktur a reportů k fakturám ECC naleznete zde

Scheduling futures kontraktů

Popis procesu nominace fyzické dodávky a EIC kódy jsou k dispozici na webových stránkách ECC v sekci Operations/Physical Settlement/ Power and Natural Gas Process.

Elektřina

V případě, že PXE vypisuje futures s fyzickým vypořádáním s místem dodání v České republice (OTE) PXE registruje nominace za obě strany, kdy jednou stranou bude vždy ECC Lux. Účastník tedy nemusí tuto pozici schedulovat. 
Na Slovensku (OKTE) a v Maďarsku (MAVIR) ECC Lux registruje nominace pouze za svou stranu obchodu a účastník musí registrovat svou stranu. V  případě Maďarské fyzické dodávky prosím nezaměňujte EIC kód pro dodávku PXE s EIC kódem pro dodávku HUPX.

Zemní plyn

Spotové obchody a futures s fyzickým vypořádáním s místem dodání v České republice (Virtualní obchodní bod OTE) registruje PXE nominace za obě strany, kdy jednou stranou bude vždy ECC Lux. Účastník tedy nemusí tuto pozici schedulovat.

Reporty z vypořádacího systému pro účely back office

Veškerý reporting týkající se zúčtování a vypořádání obchodů poskytuje ECC. ECC má dva vypořádací a zúčtovací systémy, jeden je určen pro vypořádání spotových obchodů - SMSS a druhý systém na vypořádání derivátových obchodů - EUREX.


Systém pro vypořádání spotových transakcí
Do SMSS se přistupuje účastník přes Member Area. Heslo a login získá zdarma pomocí formuláře T10, který je součástí přijímací dokumentace
V systému naleznete reporty týkající se:
 1. spot obchodů - netýka se ochodů na společném denním trhu PXE a OTE
 2. souhrn plateb (v souvislosti se spotovými obchody a dodávkou)
 3. souhrn spotových marží a dodávkových marží
 4. dodávky (ze spotových obchodů i z futures pozic s fyzickým vypořádáním)

Specifikace SMSS reportů je k dispozici na stránkách ECC Member Section/SMSS Report Specifications


EUREX – systém pro vypořádání derivátů

Reporty pro vypořádání derivátů je možné získat následujícími způsoby:

 • vlastní napojení na EUREX systém – na webu ECC popisováno jako Technical Access to EUREX – pro menší společnosti není příliš vhodné, neboť se jedná o finančně nákladnou variantu. 
 • Účastníci s vlastním napojením na EUREX mají možnost stahovat EUREX reporty také přes Member Area, jak je popsáno výše. Účastníci, kteří nemají vlastní napojení na EUREX mají následující dvě možnosti
 • prostřednictvím clearingového člena ECC (clearingové banky). 
 • Common Report Engine (CRE) – distribuce EUREX reportů přes ftp. Není potřeba vlastního napojení na EUREX. Zřízení přístupu na CRE je zdarma a žádá se prostřednictvím formuláře T06. Postup na vygenerování private/public keys a ostatní informace ke zprovoznění a užívání CRE jsou k dispozici v dokumentu ECC CommonReportEngine na webu v sekci Member Section / User Guides & Manuals 

Nejvýznamnější z EUREX reportů jsou popsány na stránkách ECC v sekci Access/Connectivity&Reports/Reports.

Plnění reportovací povinnosti dle EMIR a REMIT 

EMIR

PXE je ve smyslu EMIR regulovaným trhem. Veškeré futures obchody spadají do definice Exchange Traded Derivatives (ETD) a jsou předmětem povinného reportingu dle EMIR.  Pro účely EMIR reportingu je nutné, aby měl účastník přidělen LEI kód, který slouží jako jeho identifikátor při reportingu. LEI kód přiděluje například Centrální Depozitář Cenných Papírů a.s. – více informací zde: https://www.cdcp.cz/index.php/cz/lei-pre-lei-legal-entity-identifier) Splnění reportovací povinnosti je možné několika způsoby:

 • pomocí vlastních zdrojů
 • prostřednictvím clearingového člena ECC (clearingové banky) - pokud tuto službu nabízí
 • prostřednictvím ECC - v případě, že clearingová banka delegovala EMIR reporting na ECC. Služba podléhá poplatku dle aktuálního ceníku ECC a je nutná účastníkova registrace v tzv. Trade Repository, kterým je pro případ ECC REGIS-TR
 • využitím služeb třetí strany 

 REMIT

Veškeré obchody (spot i futures) a stejně tak jakékoli objednávky, které účastník zašle do obchodního systému burzy, jsou předmětem reportovací povinnosti dle REMIT, přičemž futures obchody, které podléhají EMIR reportingu, není nutné reportovat duplicitně. PXE není sama o sobě Registered Reporting Mechanism (RRM),ale využívá služeb EFETNet. Účastníci mohou reportovací povinnost dle REMIT plnit následujícími způsoby:

 • pomocí vlastních zdrojů
 • využitím služeb třetí strany 
 • využitím služby PXE - PXE nabízí službu svým účastníkům zdarma na základě REMIT Reporting Agreement (RRA), která je součástí smluvní dokumentace PXE. PXE není registrovaná jako Registered Reporting Mechanism (RRM), ale transakce a objednávky registruje prostřednictvím EFETNet. Členství v EFETNet není podmínkou pro využití této služby. Členové EFETNet mají však rozšířené možnosti pro další zpracování dat.  PXE nabízí službu REMIT reportingu pouze pro obchody a objednávky ze sytému PXE, OTC obchody, které nebyly registrovány v systému PXE ke clearingu, PXE nereportuje. Účastníci PXE mají data týkající se REMIT reportingu k dispozici v PXE Portálu. Přístup do této aplikace získají při registraci k obchodování na PXE.